I.- Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat Jaume Montaner Capdevila
Adreça postal: C/Major 2 25591 Peramea (Lleida)
Telèfon: 973662036
Adreça electrònica: info@www.casaparramon.net

II.- Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

La informació facilitada per les persones interessades la destinem a les finalitats següents:

 • F1 Finalitat contractual. Tractem les dades personals que siguin necessàries per a la formalització del contracte de prestació del servei d’allotjament turístic.
 • F2 Finalitat legal. Les vostres dades personals també són tractades a l’empara del que disposa la normativa sectorial, en especial:
  • la normativa tributària
  • la normativa mercantil
  • la normativa de seguretat ciutadana (obligació de registre en establiments d’hostalatge)
 • F3 Finalitat comercial. Si en l’apartat final d’aquest document ens doneu el vostre consentiment, us enviarem informació relativa al nostre establiment (novetats, activitats, obsequis o promocions), ja sigui per correu postal, per correu electrònic o mitjançant connexió a la nostra pàgina web.

III.- Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant els terminis que s’indiquen a continuació:

 • Les dades que tenen una finalitat contractual i legal (tributària i mercantil) les conservarem durant un termini de 5 anys.
 • Les dades i la documentació necessàries per donar compliment a la normativa de seguretat ciutadana, les conservarem durant un termini de 4 anys.
 • Les dades que ens faciliteu amb finalitat comercial, les tractarem durant un termini de 5 anys a partir de l’última confirmació d’interès, sempre i quan no en demaneu la supressió o cancel·lació amb anterioritat.

IV.- Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

   • Quant a la finalitat contractual, la base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució del contracte de prestació del servei d’allotjament turístic (incloent-hi la gestió precontractual), en compliment del règim jurídic establert pel decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.
   • Quant a la finalitat legal, la base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:
    • la normativa tributària (general, de facturació i la pròpia de cada tribut)
    • la normativa mercantil
    • la normativa se seguretat ciutadana: Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya.
  • Quant a la finalitat comercial, la base legal per al tractament de les dades és el vostre consentiment, que podeu retirar en qualsevol moment.

   

V.- A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

En compliment del que disposi la normativa sectorial, les vostres dades únicament seran comunicades als òrgans de l’Administració pública que siguin competents per a tractar-les. Les dades no es comunicaran a altres empreses o a tercers, ni es transferiran a un tercer país o organització internacional.

VI.- Quins són els vostres drets?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant dades personals que la concerneixen, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament General de Protecció de Dades, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

VII.- Com podeu exercir els drets?

 • Mitjançant un escrit adreçat a Jaume Montaner Capdevila C/Major 2 25591 Peramea (Lleida)
 • Mitjançant un escrit dirigit a la següent adreça de correu electrònic: Info@www.casaparramon.net

VIII.- Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).